எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

இரண்டு சக்கரப் பட்டரியை பொதுவாக எவ்வளவு நீடிக்க முடியும்

இரண்டு சக்கரப் பேட்டரிகள் பொதுவாக இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம். சரியான செயல் மற்றும் கவனமின்றி பராமரிப்பு, இரண்டு சக்கர பேட்டரிகளின் உயிரைக் குறுகியது.


இரண்டு சக்கரப் பேட்டரிகளில் எது பாதுகாப்பானது

இரண்டு சக்கரப் பேட்டரி தயாரிப்பாளர்கள் சொல்கிறார்கள், பல்வேறு வகையான பேட்டரிகள் சந்தையில் தோன்றியுள்ளன.


இன்னும் பார்ப்பு